คำขวัญประจำอำเภอ :: " เมืองผ้าห่มงาม ข้าวหลามรสดี มากมีลูกตาล หวานมันฝักบัว"    
วัฒนธรรมองค์กร
: รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม
 
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง สร้างทดแทนสถานีอนามัยหลังเดิม เมื่อปี พ.ศ 2542 บนเนื้อที่ 9 ไร่ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง เริ่มเปิดให้บริการแบบศูนย์สุขภาพชุมชน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ 2546 โดยมีทีมแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรออกมาให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติงานประจำที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2552 ให้บริการตลอด 24 ชม.
ข้อมูลทั่วไป :
                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
                   ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
                   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอตาลสุม
                   ห่างจากตัวอำเภอตาลสุม 10 กิโลเมตร
                   เขตรับผิดชอบ 780 หลังคาเรือน
                   ประชากรทั้งหมด 4,265 คน ชาย 2,164 คน หญิง 2,101 คน
อาณาเขต :
                   ทิศเหนือ        จรด  ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
                   ทิศใต้           จรด  ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
                   ทิศตะวันออก  จรด  ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
                   ทิศตะวันตก    จรด  ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
 
  การปกครอง :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
                  มีทั้งหมด 8 หมู่บ้านและมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 1 แห่ง
   
หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
บ้านสำโรงใหญ่
1
165
373
359
732
บ้านสำโรงกลาง
2
103
238
248
486
บ้านนาโพธิ์
3
62
173
182
355
บ้านสำโรงใต้
4
147
332
318
650
บ้านนาแพง
5
54
112
128
240
บ้านหนองโน
6
86
233
222
255
บ้านหนองสะเดา
7
96
215
219
434
บ้านทุ่งเจริญ
8
68
151
168
319
รวม
7
780
1,827
1,844
3,671
   
สภาพเศรษฐกิจ :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไปและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย
 
การศึกษา :
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สปช. จำนวน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 4 แห่ง
 
ศาสนา :
นับถือศาสนาพุทธ วัด 4 แห่ง
 
การคมนาคม :
มีถนนลาดยาง, คอนกรีตและถนนลูกรัง
เส้นทางสายหลักรถโดยสารประจำทางวันละ 1 เที่ยว ไป-กลับ ตัวเมืองอุบลราชธานี-ตำบลสำโรง
 
การไฟฟ้า :
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การประปา :
ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน 100%
มีประปา 9 แห่ง เป็นประปรผิวดิน