คำขวัญประจำอำเภอ :: " เมืองผ้าห่มงาม ข้าวหลามรสดี มากมีลูกตาล หวานมันฝักบัว"    
วัฒนธรรมองค์กร
: รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม
 
    การปฏิรูปสุขภาพแนวใหม่!!..วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง เป็นด่านแรกที่ให้การบริการ " เจ้าหน้าที่ เป็น หมอ อสม. เป็นพยาบาล บ้าน เป็น เตียง " โดยการบริการแบบองค์รวมผสมผสานบูรณาการอย่างตอ่เนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านกาย จิต สังคม ครอบครัว เชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการอย่างมีระบบเป็นการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน


    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง เป็นหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่เน้นการให้บริการเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยการปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง.....